Privaatsusavaldus

Privaatsusavaldus

See on aruanne isikuandmete töötlemise kohta vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (679/2016).

Register

Topaz Oy

Kaukassalontie 70, 25630 Särkisalo

Y ID: 2903504-7

e-post: myynti@saarentaika.com

Andmekaitseküsimustega seotud kontaktid

Kõigis isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes ja oma õiguste teostamisega seotud olukordades peab andmesubjekt pöörduma vastutava töötleja poole kirjalikult, saates e-kirja klienditeenindusele aadressil asiakaspalvelu@saartaika.com .

Personaliregistri nimi

Saari Taika poe kliendiregister

Isikuandmete töötlemise alus ja eesmärk

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on:

- Registreeritud isiku antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks

- lepinguline suhe registreeritu ja vastutava töötleja vahel

- Vastutava töötleja juriidiliste kohustuste täitmine

-Andmetöötleja õigustatud huvi, mis põhineb klienditeenindusel, kliendisuhete haldamisel, tellimuste kohaletoimetamisel, tellimuste töötlemisel ja arhiveerimisel, kaebuste käsitlemisel, tootearendusel, teenuste täiustamisel, statistilistel eesmärkidel ja turundusel, mis võib olla otsene turundus e-posti teel või suunatud reklaam elektroonilises meedias.

- Vastutavale töötlejale kuuluv avalik huvi või avaliku võimu teostamine Isikuandmete töötlemise eesmärkideks on klienditeenindus, kliendisuhete haldamine, tellimuste kohaletoimetamise, töötlemise ja tellimuste arhiveerimisega seotud asjad, kaebuste käsitlemine, tootearendus, teenuse täiustamine, statistika ja turundus, milleks võib olla otseturundus e-posti teel või suunatud reklaam elektroonilises meedias.

Tavalised andmeallikad

Töödeldavad isikuandmed saadakse registreerijalt endalt vastavalt reeglitele.

Teavet kogutakse meie veebipoes küpsiste abil, kliendi sisestatud registreerimis- või tellimuse andmetest. Isikuandmed pärinevad ka kliendi saadetud e-kirjadest ja loosimistes osalemisest, mida turunduseks ei kasutata.

Isikuandmed, mida töödeldakse

Registripidaja kogub registreerijatelt ainult selliseid isikuandmeid, mis on asjakohased ja vajalikud käesolevas privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkidel.

Registreeritud kohta töödeldakse järgmist teavet:

Nimi, telefoninumber, kodune aadress ja e-posti aadress. Me ei salvesta kunagi kliendi makseteavet ega muud tuvastavat teavet

Isikuandmete avaldamine

Isikuandmeid kõrvalistele isikutele ei avaldata, välja arvatud juhul, kui seadusega on ette nähtud selleks kohustus. Teavet võib seetõttu erandkorras avalikustada ametiasutustele, näiteks vastavalt seadusele.

Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Isikuandmeid ei edastata väljapoole EL-i ja Euroopa Majanduspiirkonda.

Isikuandmete kaitse

Vastutav töötleja töötleb isikuandmeid viisil, mille eesmärk on tagada isikuandmete asjakohane turvalisus, sealhulgas kaitse volitamata töötlemise ning juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustamise eest.

Andmetöötleja kasutab selle eesmärgi saavutamiseks asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi kaitsemeetmeid, sealhulgas tulemüüride, krüpteerimistehnoloogiate ja turvaliste seadmeruumide kasutamine, asjakohane juurdepääsukontroll, infosüsteemide kasutajatunnuste hoolikas haldamine ja töötlemisega seotud personali juhendamine. isikuandmetest.

Töölepingu seaduse (55/2001) ja täiendavate konfidentsiaalsuslepingute alusel on kõigil isikuandmeid töötlevatel töötajatel registreeritud isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes konfidentsiaalsuskohustus

Profileerimine

Isikuandmeid ei kasutata profiilide koostamiseks ega muuks automaatseks otsustamiseks.

Registreeritud õigused

Õigus pääseda juurde isikuandmetele

Registreeritud isikul on õigus saada kinnitust selle kohta, kas teda puudutavaid isikuandmeid töödeldakse, ning töötlemise korral õigus saada koopia oma isikuandmetest.

Õigus andmeid parandada

Registreeritud isikul on õigus nõuda teda puudutavate ebatäpsete ja ebaõigete isikuandmete parandamist.

Samuti on registreeritud isikul õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täitmist, esitades vajalikud täiendavad andmed.

Andmete kustutamise õigus

Registreerijal on õigus nõuda tema isikuandmete kustutamist, kui

  1. isikuandmeid pole enam vaja eesmärkidel, milleks need koguti;
  2. andmesubjekt võtab tagasi isikuandmete töötlemise aluseks olnud nõusoleku ja töötlemiseks puudub muu õiguslik alus; või
  3. isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult. Õigus piirata töötlemist

Registreerijal on õigus piirata ennast puudutavate isikuandmete töötlemist, kui

  1. andmesubjekt eitab oma isikuandmete täpsust;
  2. töötlemine on ebaseaduslik ja andmesubjekt on vastu oma isikuandmete kustutamisele ning nõuab selle asemel nende kasutamise piiramist; või
  3. vastutav töötleja ei vaja enam isikuandmeid töötlemise algsetel eesmärkidel, kuid andmesubjekt vajab neid õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Õigus esitada vastuväiteid

Registreeritud isikul on õigus esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemisele tema isikliku eriolukorraga seotud põhjustel. Vastutav töötleja ei või enam andmesubjekti isikuandmeid töödelda, välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja suudab tõendada, et töötlemiseks on oluliselt oluline ja põhjendatud põhjus, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või kui selleks on vaja ette valmistada , esitada või kaitsta õigusnõuet.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on andmesubjektil õigus igal ajal esitada vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemisele selliseks turunduseks, sealhulgas profiilide koostamiseks, kui see on seotud sellise otseturundusega.

Õigus nõusolek tagasi võtta

Registreeritud isikul on õigus oma nõusolek töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne seda nõusoleku alusel tehtud töötlemise seaduslikkust.

Õigus edastada andmeid ühest süsteemist teise

Registreeritud isikul on õigus saada enda kohta käivaid isikuandmeid ja seda, et ta on end esitanud struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning õigus edastada kõnealused andmed teisele vastutavale töötlejale.

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Riiklik isikuandmetega seotud järelevalveasutus on justiitsministeeriumiga seotud andmekaitsevoliniku büroo. Teil on õigus esitada oma juhtum järelevalveasutusele, kui leiate, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub vastavaid õigusakte.

Privaatsuspoliitika muudatus

Andmetöötleja arendab pidevalt oma tegevust ja võib seetõttu vajaduse korral muuta ja uuendada oma andmekaitsepoliitikat.Muudatused võivad põhineda ka andmekaitsealaste õigusaktide muudatustel

Kui muudatused sisaldavad uusi isikuandmete töötlemise eesmärke või muutuvad muul viisil oluliselt, teavitab vastutav töötleja neid eelnevalt ja küsib vajadusel nõusolekut.

Küpsisepoliitikad

Värskendatud: 18.01.2021

Meie veebisait kasutab küpsiseid. Vajutades nuppu "Nõustun küpsistega", nõustute küpsiste kasutamisega. Küpsised muudavad meie saidi kasutamise lihtsaks, kiireks ja kasutajasõbralikuks.

Küpsis on väike tekstifail, mille Interneti-brauser salvestab kasutaja seadmesse. Küpsised paigutatakse kasutaja lõppseadmesse ainult kasutaja poolt kutsutud saidiga. Ainult küpsise saatnud server saab hiljem küpsist lugeda ja kasutada. Küpsised või muud tehnoloogiad ei kahjusta kasutaja lõppseadet ega faile ning küpsiseid ei saa kasutada programmide käitamiseks ega pahavara levitamiseks. Kasutajat ei saa tuvastada ainult küpsiste abil.

Küpsiseid kasutatakse analüütika, turunduse ja kommunikatsiooni parandamiseks. Küpsised jagunevad alarühmadesse: funktsionaalsed küpsised, tootearendus- ja äriaruandlus, reklaamiaruandlus ja reklaami sihtimine.

Teenuse toimimiseks on mõned kolmanda osapoole tööriistad või pistikprogrammid kohustuslikud. Sellisteks tööriistadeks on näiteks sotsiaalmeedia või videoteenuste manustamine veebisaitidel või sotsiaalmeedia jagamise ja meeldimise funktsioonid. Sellised kolmanda osapoole pistikprogrammid võivad koguda teavet ka võrguteenuste kasutajate kohta, näiteks sisu soovitamiseks või külastajate arvu jälgimiseks.

Soovi korral saate keelata oma brauseris küpsiste kasutamise, kustutada salvestatud küpsised või paluda brauseril teid uutest küpsistest teavitada. Küpsiste kustutamise juhised leiate aadressilt: https://www.aboutcookies.org/ Küpsiste kasutamise takistamine või nende kustutamine võib takistada mõningaid meie veebisaidi funktsioone.

Lisateavet küpsiste ja Soome küpsisenõuete kohta saate lugeda Soome Side Reguleerimisameti veebisaidilt https://www.kybertalvallissäkeskus.fi/fi/toimintamme/santely-ja-valvonta/lutömöllingen-veistinta

Jätame endale õiguse uuendada küpsiste eeskirju, näiteks teenuste arengu või kohustuslike õigusaktide tõttu.

.