Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Detta är en rapport om behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016).

Registrator

Topaz Oy

Kaukassalontie 70, 25630 Särkisalo

Y ID: 2903504-7

e-post: myynti@saarentaika.com

Kontakter angående dataskyddsfrågor

I alla frågor som rör behandling av personuppgifter och i situationer relaterade till att utöva sina egna rättigheter måste den registrerade kontakta den personuppgiftsansvarige skriftligen genom att skicka ett e-postmeddelande till kundtjänst på adressen asiakaspalvelu@saarentaika.com .

Personalregister namn

Saari Taika Shops kundregister

Grunden och syftet med att behandla personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är:

- Samtycke som ges av den registrerade personen till behandling av personuppgifter

- Kontraktsförhållande mellan den registrerade och den registeransvarige

- Genomförande av den registeransvariges rättsliga skyldigheter

-Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse, som baseras på kundservice, kundrelationshantering, orderleverans, orderhantering och orderarkivering, klagomålshantering, produktutveckling, tjänsteförbättring, statistiska ändamål och marknadsföring, vilket kan vara direkt marknadsföring via e-post eller riktad reklam i elektroniska medier.

- Allmänt intresse eller myndighetsutövning som tillhör den personuppgiftsansvarige. Ändamålen med personuppgiftsbehandlingen omfattar kundservice, hantering av kundrelationer, frågor som rör orderleverans, bearbetning och orderarkivering, hantering av klagomål, produktutveckling, serviceförbättring, statistik och marknadsföring, vilket kan vara direktmarknadsföring via e-post eller riktad reklam i elektroniska medier.

Vanliga datakällor

De personuppgifter som ska behandlas inhämtas från den registrerade själv i enlighet med reglerna.

Information samlas in med hjälp av cookies i vår webbutik, från registrerings- eller beställningsinformation som kunden anger. Personuppgifter kommer även från e-postmeddelanden som kunden skickar och deltagande i utlottningar, som inte används för marknadsföring.

Personuppgifter som ska behandlas

Registratorn samlar endast in sådana personuppgifter från registranterna som är relevanta och nödvändiga för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Följande information behandlas om de registrerade:

Namn, telefonnummer, hemadress och e-postadress. Vi lagrar aldrig kundens betalningsinformation eller annan identifieringsinformation

Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till utomstående, såvida inte lagen föreskriver en skyldighet att göra det. Information kan därför undantagsvis lämnas ut till myndigheterna, till exempel enligt lag.

Överföringar av personuppgifter till tredjeländer

Personuppgifter överförs inte utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Skydd av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett sätt som syftar till att säkerställa lämplig säkerhet för personuppgifter, inklusive skydd mot obehörig behandling och oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

Den personuppgiftsansvarige använder lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att säkerställa detta mål, inklusive användning av brandväggar, krypteringsteknologier och säkra enhetsutrymmen, lämplig åtkomstkontroll, noggrann hantering av användar-ID:n för informationssystem och instruktion av personal som är involverad i behandlingen av personuppgifter.

Med stöd av lagen om anställningsavtal (55/2001) och kompletterande sekretessavtal har alla anställda som behandlar personuppgifter tystnadsplikt i frågor som rör behandlingen av registrerade personuppgifter

Profilering

Personuppgifter används inte för profilering eller annat automatiskt beslutsfattande.

Registrerade rättigheter

Rätten att få tillgång till personuppgifter

Den registrerade har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som rör honom/henne behandlas, och om de behandlas, rätt att få en kopia av hans/hennes personuppgifter.

Rätt att korrigera data

Den registrerade har rätt att begära att felaktiga och felaktiga personuppgifter som rör honom rättas.

Den registrerade har även rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade genom att lämna in nödvändiga ytterligare uppgifter.

Rätten att radera data

Den registrerade har rätt att begära radering av personuppgifter om honom, om

  1. personuppgifter behövs inte längre för de ändamål för vilka de samlades in;
  2. den registrerade återkallar det samtycke som ligger till grund för behandlingen av personuppgifter och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen; eller
  3. personuppgifter har behandlats olagligt. Rätten att begränsa behandlingen

Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter som rör honom själv, om

  1. den registrerade förnekar riktigheten av sina personuppgifter;
  2. behandlingen är olaglig, och den registrerade motsätter sig radering av hans personuppgifter och kräver istället begränsning av deras användning; eller
  3. den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för de ursprungliga ändamålen med behandlingen, men den registrerade behöver dem för att förbereda, framlägga eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända

Den registrerade har rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör honom på grund av hans personliga speciella situation. Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla den registrerades personuppgifter, utom om den personuppgiftsansvarige kan visa att det finns ett väsentligt viktigt och berättigat skäl för behandlingen som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om det är nödvändigt att förbereda. , presentera eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör honom för sådan marknadsföring, inklusive profilering när det är relaterat till sådan direktmarknadsföring.

Rätt att återkalla samtycke

Den registrerade personen har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket före detta.

Rätten att överföra data från ett system till ett annat

Den registrerade har rätt att få personuppgifter som rör honom och att han har tillhandahållit sig själv i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att överföra uppgifterna i fråga till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Den nationella tillsynsmyndigheten för personuppgiftsärenden är dataskyddsombudskontoret som verkar i anslutning till justitieministeriet. Du har rätt att lämna in ditt ärende till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig bryter mot gällande lagstiftning.

Ändring av sekretesspolicy

Den personuppgiftsansvarige utvecklar ständigt sin verksamhet och kan därför behöva ändra och uppdatera sina dataskyddspolicyer vid behov.Ändringar kan också baseras på ändringar i dataskyddslagstiftningen

Om ändringarna innehåller nya ändamål för behandlingen av personuppgifter eller på annat sätt ändras väsentligt, kommer den personuppgiftsansvarige att meddela dem i förväg och vid behov begära samtycke.

Cookiepolicyer

Uppdaterad: 18/1/2021

Vår webbplats använder cookies. Genom att trycka på knappen "Jag accepterar cookies" accepterar du användningen av cookies. Cookies gör det enkelt, snabbt och användarvänligt att använda vår webbplats.

En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens enhet. Cookies placeras på användarens terminalenhet endast med den webbplats som användaren anropar. Endast servern som skickade kakan kan senare läsa och använda kakan. Cookies eller annan teknik skadar inte användarens terminalenhet eller filer, och cookies kan inte användas för att köra program eller sprida skadlig programvara. Användaren kan inte identifieras med enbart cookies.

Cookies används för att förbättra analys, marknadsföring och kommunikation. Cookies delas in i undergrupper: funktionella cookies, produktutveckling och affärsrapportering, reklamrapportering och reklaminriktning.

Det finns några tredjepartsverktyg eller plugins som är obligatoriska för driften av tjänsten. Sådana verktyg inkluderar till exempel inbäddningar av sociala medier eller videotjänster på webbplatser, eller delning och gilla-funktioner i sociala medier. Sådana plugins från tredje part kan också samla in information om användare av onlinetjänster, till exempel för att rekommendera innehåll eller övervaka antalet besökare.

Om du vill kan du förhindra din webbläsare från att använda cookies, radera sparade cookies eller be din webbläsare att meddela dig om nya cookies. Du kan hitta instruktioner för att radera cookies på: https://www.aboutcookies.org/ Att förhindra användning av cookies eller radera dem kan hindra vissa funktioner på vår webbplats.

Du kan läsa mer om cookies och Finlands cookiekrav på Kommunikationsverkets webbplats https://www.kybertalvallissäkeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/lutömöllingen-veistinta

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera cookiepolicyer, till exempel på grund av utvecklingen av tjänster eller tvingande lagstiftning.

.